Trắc Nghiệm An Toàn Điện Đề 3 – Có Đáp Án

Câu HỏiĐáp Án

Trắc Nghiệm

Câu 1. Công việc làm có cắt điện hoàn toàn chỉ đúng với điều kiện cụ thể nào sau đây:

A. Các thiết bị điện đã được cắt điện từ mọi phía

B. Lối đi sang khu vực khác có điện đã bị khoá

C. Cả a và b

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 2. Khi công tác trong trạm mà đòi hỏi phải cắt điện hoàn toàn, thì trước khi bắt đầu công tác phải có những điều kiện nào sau đây:

A. Phiếu thao tác, phiếu công tác

B. Chuẩn bị đủ số lượng dây tiếp đất đặt ở má ngoài những cầu dao điện cao áp dẫn điện đến và đi

C. Chuẩn bị đủ số biển báo an toàn cần thiết

D. Cả a, b và c

Câu 3. Trước khi bắt đầu công tác trong trạm mà có cắt điện thì phải có đủ những điều kiện nào sau đây:

A. Phiếu thao tác, phiếu công tác

B. Chuẩn bị đủ số lượng dây tiếp đất đặt ở má ngoài những cầu dao điện cao áp dẫn điện đến và đi, chuẩn bị đủ số biển báo an toàn cần thiết

C. Cả a và b nếu trạm phải cắt điện hoàn toàn

Câu 4. Công việc làm có cắt điện một phần là công việc làm khi:

A. Thiết bị điện đã được cắt điện một phần để làm việc

B. Thiết bị điện đã được cắt điện hoàn toàn nhưng lối đi sang khu vực khác có điện vẫn mở

C. Thiết bị điện đã được cắt điện hoàn toàn và lối đi sang khu vực khác có điện đã bị khóa

D. Cả a và b

Câu 5. Công việc làm có cắt điện một phần là công việc làm khi:

A. Thiết bị điện đã được cắt điện một phần để làm việc

B. Thiết bị điện đã được cắt điện hoàn toàn nhưng lối đi sang khu vực khác có điện đã bị khóa

C. Cả a và b

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 6. Công việc làm có cắt điện một phần là công việc làm khi:

A. Thiết bị điện đã được cắt điện hoàn toàn nhưng lối đi sang khu vực khác có điện vẫn mở

B. Thiết bị điện đã được cắt điện hoàn toàn nhưng lối đi sang khu vực khác có điện đã bị khóa

C. Cả a và b

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 7. Công việc làm có cắt điện một phần là công việc làm khi:

A. Thiết bị điện đã được cắt điện một phần để làm việc

B. Thiết bị điện đã được cắt điện hoàn toàn nhưng lối đi sang khu vực khác có điện vẫn mở

C. Có thể có nguồn điện đến 1000V để phục vụ sửa chữa

D. cả a, b và c

Câu 8. Những công việc nào sau đây khi làm cần phải có phiếu công tác:

A. Sửa chữa, tháo, lắp, đấu nối… đường dây hoặc đường cáp cao áp

B. Những thao tác đóng, cắt, xử lý sự cố

C. Cả a và b

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 9. Người cấp phiếu công tác hoặc người ra lệnh công tác phải đảm bảo theo những yêu cầu nào sau đây:

A. Phải có trình độ an toàn bậc 5/5

B. Phải biết rõ nội dung công việc, phạm vi và khối lượng công việc để đề ra các biện pháp an toàn cần thiết

C. Phân công người lãnh đạo công việc, người chỉ huy trực tiếp cũng như những nhân viên của đơn vị công tác đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn

D. Cả a, b và c

Câu 10. Những đối tượng nào dưới đây có thể được đảm nhận chức danh người lãnh đạo công việc trong phiếu công tác:

A. Cán bộ kỹ thuật

B. Kỹ thuật viên

C. Công nhân lành nghề

D. Cả a, b và c

Câu 11. Người lãnh đạo công việc phải đảm bảo theo những yêu cầu nào sau đây:

A. Phải có đủ năng lực để đảm nhận nhiệm vụ

B. Phải có trình độ an toàn bậc 5/5

C. Chịu trác nhiệm về số lượng, trình độ nhận viên trong đơn vị công tác, sao cho người chỉ huy trực tiếp đảm bảo được khả năng giám sát an toàn họ trong khi làm việc

D. Cả a, b và c

Câu 12. Người lãnh đạo công việc phải chịu những trách nhiệm về an toàn nào sau đây:

A. Chịu trách nhiệm về số lượng, trình độ nhận viên trong đơn vị công tác, sao cho người chỉ huy trực tiếp đảm bảo được khả năng giám sát an toàn họ trong khi làm việc

B. Chịu trách nhiệm ngang với người cho phép vào làm việc (về việc chuẩn bị nới làm việc, về các biện pháp an toàn cũng như các điều kiện đặc biệt ghi trong phiếu) khi tiếp nhận nơi làm việc hoặc khi trực tiếp làm thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc

C. Cả a và b

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 13. Những đối tượng nào dưới đây có thể được đảm nhận chức danh người chỉ huy trực tiếp trong phiếu công tác: a- b-

A. Cán bộ kỹ thuật

B. Kỹ thuật viên

C. Là những người có trình độ an toàn bậc 4/5 trở lên và đã được Giám đốc hoặc Phó Giám đốc đơn vị phê duyệt chức danh

D. Cả a, b và c đều đúng

Câu 14. Người chỉ huy trực tiếp hoặc người giám sát phải đảm bảo theo những yêu cầu nào sau đây:

A. Phải có trình độ an toàn bậc 4/5 trở lên

B. Phải chịu trách nhiệm kiểm tra lại và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cần thiết khi tiếp nhận nơi làm việc

C. Phải bố trí, phân công và giám sát sao cho mọi người trong đơn vị tiến hành công việc một cách an toàn

D. Cả a, b và c

Câu 15. Người chỉ huy trực tiếp hoặc người giám sát phải chịu những trách nhiệm về an toàn nào sau đây:

A. Chịu trác nhiệm về chất lượng của các dụng cụ, trang bị an toàn sử dụng khi làm việc

B. Trường hợp cần vắng mặt mà có người đúng chức danh được phép thay thế thì phải bàn giao nơi làm việc và phiếu công tác cho người đó

C. Trường hợp cần vắng mặt mà không có người thay thế thì phải rút toàn đơn vị công tác ra khỏi nơi làm việc

D. Cả a, b và c

Câu 16. Người cho phép đơn vị công tác vào làm việc phải là những người nào sau đây:

A. Nhân viên quản lý vận hành

B. Là những người có trình độ an toàn bậc 4/5 trở lên và thuộc đơn vị quản lý vận hành

C. Cả a và b

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 17. Người cho phép đơn vị công tác vào làm việc phải chịu những trách nhiệm về an toàn nào sau đây:

A. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cần thiết thích hợp với đặc điểm công việc và nơi làm việc

B. Thực hiện đầy đủ các thủ tục cho phép vào làm việc, tiếp nhận nơi làm việc khi kết thúc, ghi vào phiếu công tác những mục theo yêu cầu và vào sổ vận hành

C. Sau khi bàn giao nơi làm việc thì lưu giữ phiếu vào cặp “Phiếu đang làm việc” để theo dõi

D. Cả a, b và c

Câu 18. Quy định về bậc an toàn tối thiểu khi vào trạm làm việc đối với công nhân là:

A. 2/5

B. 3/5

C. 4/5

D. 5/5

Câu 19. Quy định về bậc an toàn tối thiểu khi vào trạm làm việc đối với nhóm trưởng là:

A. 2/5

B. 3/5

C. 4/5

D. 5/5

Câu 20. Quy định về bậc an toàn tối thiểu khi vào trạm làm việc đối với người vào trạm một mình là:

A. 2/5

B. 3/5

C. 4/5

D. 5/5

Câu 21. Người vào trạm làm việc một mình phải có:

A. Bậc 3 an toàn và được giám đốc duyệt

B. Bậc 4 an toàn và được giám đốc duyệt

C. Bậc 5 an toàn và được giám đốc duyệt

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 22. Người vào trạm làm việc một mình phải có: a- b- c-

A. Bậc 3 an toàn và được đơn vị trưởng duyệt

B. Bậc 4 an toàn và được đơn vị trưởng duyệt

C. Bậc 5 an toàn và được đơn vị trưởng duyệt

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 23. Để chuẩn bị nơi làm việc khi cắt điện một phần hay cắt điện hoàn toàn, phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật: 1- tiếp đất; 2- kiểm tra không còn điện; 3- cắt điện; 4- đặt rào chắn; 5- treo biển báo an toàn tại thiết bị đóng cắt. Các biện pháp kỹ thuật này phải theo trình tự nào sau đây là đúng:

A. 3-2-1-4-5

B. 4-3-5-2-1

C. 3-5-2-1-4

D. 3-4-2-1-5

Câu 24. Trong điều kiện bình thường, mọi thao tác đóng- cắt trên hệ thống điện phân phối phải: a- b- c- d-

A. Chỉ cần lệnh thao tác

B. Chỉ cần lệnh thao tác nhưng phải có 2 người thực hiện

C. Có phiếu thao tác

D. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện

Câu 25. Trong điều kiện vận hành bình thường, người thao tác và người giám sát phải tuân thủ theo những qui định nào sau đây:

A. Thao tác xong rồi mới ký vào phiếu

B. Đọc kỹ và kiểm tra lại nội dung thao tác theo sơ đồ

C. Thực hiện cả a và b

D. Cả a, b và c đều sai

Đáp Án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu 1

C

Câu 14

D

Câu 2

D

Câu 15

D

Câu 3

C

Câu 16

B

Câu 4

D

Câu 17

D

Câu 5

A

Câu 18

A

Câu 6

A

Câu 19

B

Câu 7

D

Câu 20

D

Câu 8

A

Câu 21

D

Câu 9

D

Câu 22

C

Câu 10

D

Câu 23

C

Câu 11

D

Câu 24

C

Câu 12

C

Câu 25

B

Câu 13

C

Previous articleTrắc Nghiệm An Toàn Điện Đề 2 – Có Đáp Án
Next articleTrắc Nghiệm An Toàn Điện Đề 4 – Có Đáp Án