Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề:Nghệ thuật

Nghệ thuật luôn luôn hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta dưới nhiều phương thức khác nhau, có thể là một bức ảnh, một bộ phim, một bản nhạc,… Chính vì thế, tìm hiểu về tiếng Anh chủ đề nghệ thuật có thể giúp bạn hiểu sâu hơn ý nghĩa đằng sau một tác phẩm. 

1. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề nghệ thuật

Nghệ thuật là một phạm trù rộng lớn mà bạn khó có thể tiếp cận hết trong thời gian ngắn. Dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực nghệ thuật được chia ra các chủ đề nhỏ, giúp bạn có thể học dễ dàng hơn.

Từ vựng tiếng Anh về nghệ thuật hình ảnh

Visual art [ ˈvɪʒəwəl ɑrt ]: nghệ thuật thị giác

ceramics [ səˈræm.ɪks ]: đồ gốm

drawing [ ˈdrɑː.ɪŋ ]: vẽ

painting [ ˈdrɑː.ɪŋ ]: bức vẽ

sculpture [ ˈskʌlp.tʃɚ ]: điêu khắc

printmaking [ ˈprɪntˌmeɪkɪŋ ]: in ấn

design [ dɪˈzaɪn ]: thiết kế

crafts [ kræfts ]: đồ thủ công

photography [ fəˈtɑː.ɡrə.fi ]: nhiếp ảnh

video [ ˈvɪd.i.oʊ ]: chiếu phim

film-making [ fɪlm meɪ.kɪŋ ]: làm phim

architecture [ ˈɑːr.kə.tek.tʃɚ ]: kiến trúc

Từ vựng tiếng Anh về nghệ thuật ngôn ngữ

Written art [ ˈrɪtən ɑrt ]: nghệ thuật viết

literature [ ˈlɪt̬.ɚ.ə.tʃɚ ]: văn chương

novels [ ˈnɑvəlz ]: tiểu thuyết

drama [ ˈdræm.ə ]: kịch

short story [ ˌʃɔːrt ˈstɔːr.i ] : truyện ngắn

biography / autobiography [ baɪˈɑgrəfi / ˌɔtəbaɪˈɑgrəfi ]; tiểu sử / tự truyện

poetry [ ˈpoʊ.ə.tri ]: thơ

Từ vựng tiếng Anh về nghệ thuật biểu diễn

performing art [ pərˈfɔrmɪŋ ɑrt ]: nghệ thuật biểu diễn

dance [ dæns ]: nhảy

cinema [ ˈsɪn.ə.mə ]: rạp chiếu phim

theater [ ˈθiː.ə.t̬ɚ ]: rạp hát

ballet [ bælˈeɪ ]: vở bale

concert [ ˈkɑːn.sɚt ]: buổi hòa nhạc

opera [ ˈɑː.pɚ.ə ]: nhạc kịch

Từ vựng tiếng Anh về nghệ thuật hội họa

Painting [ ˈpeɪn.t̬ɪŋ ]

portrait [ ˈpɔːr.trɪt ]

brush stroke [ brʌʃ stroʊk ]

canvas [ ˈkæn.vəs ]: tranh sơn dầu

landscape [ ˈlændˌskeɪp ]: phong cảnh

still-life picture [ still-life ˈpɪkʧər ]: tranh tĩnh vật

palette [ ˈpæl.ət ] : bảng màu

impressionism [ ɪmˈpreʃ.ən.ɪ.zəm ]: trường phái ấn tượng

expressionism [ ɪkˈspreʃ.ən.ɪ.zəm ]: chủ nghĩa biểu diễn

sketch [ sketʃ ]: bản phác thảo

sitter [ ˈsɪt̬.ɚ ]

Từ vựng tiếng Anh về nơi trưng bày nghệ thuật

Places and events [ ˈpleɪsəz ænd ɪˈvɛnts ]: địa điểm và sự kiện

museum [ mjuːˈziː.əm ]: viện bảo tàng

gallery [ ˈɡæl.ɚ.i ]: bộ sưu tập

theater [ ˈθiː.ə.t̬ɚ ]: rạp hát

cinema/ movies [ cinema/ ˈmuviz ]: rạp chiếu phim / phim

exhibition [ ˌek.səˈbɪʃ.ən ]: buổi triển lãm

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề âm nhạc

adoring fans [ əˈdɔrɪŋ fænz ]: người hâm mộ

background music [ ˈbækˌgraʊnd ˈmjuzɪk ]: nhạc nền

a catchy tune [ eɪ ˈkæʧi tun ]: một giai điệu hấp dẫn

classical music [ ˈklæsɪkəl ˈmjuzɪk ]: nhạc cổ điển

to download tracks [ ˈdaʊnˌloʊd træks ]: tải nhạc

to have a great voice [ tu hæv eɪ greɪt vɔɪs ]: có một giọng hát tuyệt vời

to go on tour [ tu goʊ ɑn tʊr ]: đi tour

a huge following [ hjuʤ ˈfɑloʊɪŋ ]: một lượng lớn người theo dõi

live music [ lɪv ˈmjuzɪk ]: nhạc trực tiếp

live performance [ lɪv pərˈfɔrməns ]: biểu diễn trực tiếp

a massive hit [ ˈmæsɪv hɪt ]: một cú đánh lớn

a music festival [ ˈmjuzɪk ˈfɛstəvəl ]: một lễ hội âm nhạc

musical talent [ ˈmjuzɪkəl ˈtælənt ]: tài năng âm nhạc

to be/sing out of tune [ tu be/sing aʊt ʌv tun ]: hát lạc nhịp

a piece of music [ pis ʌv ˈmjuzɪk ]: một bản nhạc

a pop group [ pɑp grup ]: một nhóm nhạc pop

to read music [ rid ˈmjuzɪk ]: đọc nhạc

a rock band [ rɑk bænd ]: nhóm nhạc rock

to sing along to [ sɪŋ əˈlɔŋ tu ]: hát theo

a sing-song [ sɪŋ – sɑːŋ ]: hát bài hát

to take up a musical instrument [ teɪk ʌp eɪ ˈmjuzɪkəl ˈɪnstrəmənt ] : chơi một nhạc cụ

taste in music [ teɪst ɪn ˈmjuzɪk ]: gu âm nhạc

to be tone-deaf [ ˌtoʊnˈdef ]: không cảm được nhạc, tone điếc

Xem thêm: Từ vựng tiếng anh về Sở thích

2. Cụm từ và mẫu câu tiếng Anh về chủ đề Nghệ thuật

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về chủ đề nghệ thuật giúp bạn có thể ứng dụng các từ vựng trên dễ dàng hơn.

Oh, the gallery is incredible!

Dịch: Ôi, bộ sưu tập thật là tuyệt vời

This movie has a good cast

Dịch: Bộ phim này có diễn viên thật giỏi

She actually did give a fantastic performance

Dịch: Cô ấy đã mang đến một màn biểu diễn thật tuyệt vời

Sorry, I have to do a performance next Friday

Dịch: Xin lỗi, tôi có một buổi biểu diễn vào thứ 6 tới

Yes, to pass the competition, you have to get a rave review

Dịch: Đúng vậy, để qua được cuộc thi này thì bạn cần phải nhận phê bình

I have a ticket to watch an exhibition by Salva Dior

Dịch: Tôi có một vé để xem triển lãm của Salva Dior

3. Bài viết Tiếng Anh về Nghệ thuật

Hobby is one of the most important things we should have in our lives. It is something that you enjoy doing, something that brings relief of the daily grind and allows you to relax. Of all hobbies in the world, I like music the most. For me, music is the best hobby ever. You should look around and you can see that music is everywhere.

(Sở thích là một trong những thứ quan trọng nhất chúng ta nên có trong cuộc sống. Đó là thứ là bạn thích thú tận hưởng, là thứ giúp giảm bớt những cực nhọc thường ngày và cho phép bạn thư giãn. Trong tất cả các sở thích trên thế giới, tôi thích nhất là âm nhạc. Đối với tôi, âm nhạc là sợ thích tuyệt vời nhất. Bạn có thể nhìn xung quanh và nhận thấy âm nhạc có ở khắp mọi nơi.)

I enjoy music and I listen it every single day. There are a lot of different styles of music for you to choose and enjoy. If I am in good mood, I prefer to listen some energy rock music that keep me happy and full of power. If I am tired, I chose some calm, relaxing songs. Music can speak, through music people can express feelings and emotions. When you hear something that looks like you, that you understand it easily, you start to love it. There are several different ways to enjoy music as your hobby. When you discover an artist or musician that you satisfies, it’s clear that you want to collect all of their works. Not only listening to music, a music collection is a great hobby to have, too.

(Tôi thích âm nhạc và tôi nghe nó hằng ngày. Có rất nhiều phong cách âm nhạc cho bạn chọn lựa và tận hưởng. Nếu tôi có tâm trạng tốt, tôi sẽ thích nghe thứ nhạc rock đầy năng lượng giúp tôi tiếp tục vui vẻ và đầy năng lượng. Nếu tôi mệt mỏi, tôi sẽ chọn những bài nhạc yên bình, thư giãn hơn. Âm nhạc có tiếng nói, thông qua âm nhạc con người có thể thể hiện tâm trạng và cảm xúc. Khi bạn nghe điều gì đó tương tự như bạn, bạn sẽ hiểu nó dễ dàng và bạn sẽ bắt đầu yêu thích nó. Có rất nhiều cách để xem âm nhạc như là một sở thích. Khi bạn hài lòng với một nghệ sĩ hay nhạc sĩ nào đó, bạn sẽ tất nhiên muốn thu thập tất cả những tác phẩm của họ. Không chỉ việc nghe nhạc mà một bộ sưu tập tác phẩm âm nhạc cũng là một sở thích tuyệt vời.)

Music is a hobby that has no boundaries. It makes the world smaller. Without music, life would be a mistake.

(Âm nhạc là một sở thích không có giới hạn. Nó làm thế giới thu hẹp hơn. Nếu không có âm nhạc, cuộc sống thật sai lầm.)

Đề tài về sở thích là một trong những đề tài gần gũi và dễ viết nhất, nhưng cũng vì vậy bạn cần làm cho bài viết của mình trở nên hấp dẫn, đặc sắc.

Previous articleTừ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề: Âm nhạc
Next articleThiết Bị Điện Hạ Thế-MITSUBISHI ELECTRIC Intrument Transformers