Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Điện – Đề 02 (Có Đáp Án)

Link DownloadLink Dự Phòng

Trắc Nghiệm

Bộ đề trắc nghiệm Kỹ thuật điện đề số 2 có đáp án giúp bạn ôn thi kết thúc học phần môn kỹ thuật điện.

Danh sách câu hỏi Đáp án

Câu 1. Điện cao áp được quy ước:

A. Từ 500V trở lên

B. Đến 1000V

C. Từ 1000V trở lên

D. Trên 1000V

Câu 2. Để vượt ra khỏi vùng điện áp bước phải dùng phương pháp nào:

A. Đi nhẹ nhàng

B. Nhảy lò cò

C. Đi nhanh

D. Chạy nhanh

Câu 3. Khoảng cách quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo chiều rộng đối với dây bọc cấp điện áp đến 22kV là bao nhiêu (tính từ pha ngoài cùng về 2 phía)?

A. 0,5m

B. 1m

C. 1,5m

D. 2m

Câu 4. Khoảng cách quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo chiều rộng đối với dây trần cấp điện áp đến 22kV là bao nhiêu (tính từ pha ngoài cùng về 2 phía)?

A. 1m

B. 1,5m

C. 2m

D. 2,5m

Câu 5. Khoảng cách quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo chiều rộng đối với dây bọc cấp điện áp đến 35kV là bao nhiêu (tính từ pha ngoài cùng về 2 phía)?

A. 1m

B. 1,5m

C. 2m

D. 2,5m

Câu 6. Khoảng cách quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo chiều rộng đối với dây trần cấp điện áp đến 35kV là bao nhiêu (tính từ pha ngoài cùng về 2 phía)?

A. 1m

B. 2m

C. 3m

D. 4m

Câu 7. Khoảng cách quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo chiều rộng đối với đường dây dẫn điện cấp điện áp đến 110kV là bao nhiêu (tính từ pha ngoài cùng về 2 phía)?

A. 2m

B. 3m

C. 4m

D. 5m

Câu 8. Để gọi cấp cứu y tế phải gọi số điện thoại nào sau đây:

A. 113

B. 115

C. 114

D. 1080

Câu 9. Để gọi Công an PCCC (cứu hỏa) phải gọi số điện thoại nào sau đây:

A. 113

B. 114

C. 115

D. 1080

Câu 10. Thời hạn khám sức khỏe định kỳ cho công nhân QLVH, sửa chữa được quy định tối thiểu là:

A. 6 tháng

B. 12 tháng

C. 18 tháng

D. 24 tháng

Câu 11. Khi phát hiện dây điện cao áp bị đứt rơi xuống đất, cần phải báo ngay cho bộ phận nào?

A. Phòng Kỹ thuật

B. Phòng Kinh doanh

C. Tổ trực sự cố khu vực

D. Phòng KTAT-BHLĐ

Câu 12. Khi phát hiện dây điện cao áp bị đứt rơi xuống đất, cần phải báo ngay cho bộ phận nào?

A. Phòng KTAT-BHLĐ

B. Phòng Kỹ thuật

C. Phòng Kinh doanh

D. Phòng Điều độ

Câu 13. Khi dây dẫn điện cao áp rơi xuống đất hoặc còn lơ lửng, cấm mọi người đến gần phạm vi:

A. 5m

B. 10m

C. 15m

D. 20m

Câu 14. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 6kV là:

A. 0,35m

B. 0,6m

C. 0,7m

D. 1m

Câu 15. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 15kV là:

A. 0,35m

B. 0,6m

C. 0,7m

D. 1m1m

Câu 16. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22kV là:

A. 0,35m

B. 0,6m

C. 0,7m

D. 1m

Câu 17. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 35kV là:

A. 0,6m

B. 0,7m

C. 1m

D. 1,5m

Câu 18. Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 110kV là:

A. 1m

B. 1,5m

C. 2m

D. 3m

Câu 19. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6kV là: a- b- c- d-

A. 0,2m

B. 0,35m

C. 0,6m

D. 0,7m

Câu 20. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 15kV là:

A. 0,35m

B. 0,6m

C. 0,7m

D. 1m

Câu 21. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 22kV là:

A. 0,35m

B. 0,6m

C. 0,7m

D. 1m

Câu 22. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 35kV là:

A. 0,35m

B. 0,6m

C. 0,7m

D. 1m

Câu 23. Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110kV là:

A. 0,7m

B. 1m

C. 1,5m

D. 2m

Câu 24. Thời hạn thí nghiệm định kỳ dây thắt lưng an toàn là bao nhiêu?

A. 3 tháng

B. 6 tháng

C. 9 tháng

D. 12 tháng

Câu 25. Thời hạn thí nghiệm định kỳ bút thử điện cao áp là bao nhiêu?

A. 3 tháng

B. 6 tháng

C. 9 tháng

D. 12 tháng

Đáp Án

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN ĐỀ SỐ 2 (CÓ ĐÁP ÁN)

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu 1

C

Câu 14

C

Câu 2

B

Câu 15

C

Câu 3

B

Câu 16

D

Câu 4

C

Câu 17

C

Câu 5

B

Câu 18

B

Câu 6

C

Câu 19

B

Câu 7

C

Câu 20

A

Câu 8

B

Câu 21

B

Câu 9

B

Câu 22

B

Câu 10

B

Câu 23

C

Câu 11

C

Câu 24

B

Câu 12

D

Câu 25

B

Câu 13

B

Previous articleTrắc Nghiệm Kỹ Thuật Điện – Đề 01 (Có Đáp Án)
Next articleTrắc Nghiệm Kỹ Thuật Điện – Đề 03 (Có Đáp Án)